» Úvodní stránka

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti TransPak CZ s.r.o.

1. Obecná ustanovení
1.1 Společnost TransPak CZ s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění (dále jen „ObchZ“), tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“).
1.2 Definice:
Pro účely těchto Obchodních podmínek mají pojmy uvedené s počátečním velkým písmenem následující význam:
a) „Ceníkem“ se rozumí aktuální ceník Zboží dostupný v kterékoliv provozovně Prodávajícího nebo zveřejněný na jeho webových stránkách www.transpaksro.cz;
b) „Fakturou“ se rozumí výzva Prodávajícího k úhradě kupní ceny za dodané Zboží ve formě řádného daňového dokladu;
c) „Kupujícím“ se rozumí jakákoliv osoba odlišná od spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, která od Prodávajícího odebere Zboží;
d) „Prodávajícím“ se rozumí společnost TransPak CZ s.r.o., se sídlem K Vypichu 1308/b, CZ-252 19 Rudná u Prahy, IČ: 28191722, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131789;
e) „Smlouvou“ se rozumí kupní nebo jakákoliv obdobná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku Zboží bez ohledu na to, zda je uzavřena konkludentně, ústně, písemně;
f) „Účet Prodávajícího“ je bankovní účet č. 2792152 / 0800, vedený u ČSAS, pobočka 140 00 Praha 4, Budějovická 1912, nestanoví li Smlouva něco jiného;
g) „Zbožím“ se rozumí jakýkoliv produkt či výrobek aktuálně nabízený Prodávajícím k prodeji.
1.3 Tyto VOP v aktuálně platném znění se vztahují na veškeré Smlouvy resp. dodávky Zboží Prodávajícího a právní vztahy vznikající v této souvislosti mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pokud není písemně ve Smlouvě ujednáno jinak, platí pro všechny nabídky, dodávky a výkony Prodávajícího a objednávky Kupujících výhradně tyto VOP. Smluvní strany dále výslovně sjednávají, že není-li v těchto VOP nebo ve Smlouvě písemně stanoveno jinak, řídí se jejich právní vztahy příslušnými ustanoveními ObchZ.

2. Uzavření smlouvy
2.1 Nabídka Prodávajícího učiněná v jakékoli formě (katalog, webové stránky, ústní atd.) je nezávazná, a to včetně ceny, množství, termínu dodání a způsobu dodání Zboží.
2.2 Smlouva je uzavřena teprve tehdy, když Prodávající bezvýhradně písemně přijme písemný návrh na uzavření Smlouvy učiněný Kupujícím, ledaže si strany pro konkrétní případ stanoví, že Smlouva je uzavřena již ústní dohodou mezi smluvními stranami nebo ledaže Prodávající přímo plní na základě návrhu na uzavření Smlouvy učiněného Kupujícím bez toho, že by tento návrh písemně nebo ústně přijal (konkludentní uzavření Smlouvy).
2.3 Písemná forma uzavření smlouvy je pro účely těchto VOP splněna i tehdy, učiní-li Kupující návrh na uzavření smlouvy pomocí prostředků elektronické komunikace na dálku (internet, email či fax).

3. Dodání zboží a dodací lhůta
3.1. Místo dodání zboží je stanoveno dle objednávky Kupujícího.
3.2. Náklady na balení, přepravné, cla, poplatky za zpracování odpadu (recyklační poplatky) a případné pojištění nese Kupující.
3.3. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění závazku, pokud částečné plnění neodporuje povaze závazku nebo hospodářskému účelu sledovanému Kupujícím při uzavření Smlouvy, jestliže tento účel je ve Smlouvě vyjádřen nebo v době uzavření Smlouvy Prodávajícímu znám.
3.4. Prodávající se zavazuje vyexpedovat objednané Zboží co nejdříve, nejpozději do druhého následujícího pracovního dne po potvrzení objednávky Kupujícího, za předpokladu, že zboží bude mít na skladě. Zboží, které nemá na skladě, se zavazuje Prodávající vyexpedovat do konce druhého pracovního dne následujícího po jeho obdržení na sklad.
3.5. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme Zboží od Prodávajícího, nebo, jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Prodávající umožní nakládat se Zbožím a Kupující poruší Smlouvu tím, že Zboží nepřevezme. V případě obstarání přepravy Zboží pomocí smluvního přepravce přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží tomuto smluvnímu přepravci.
3.6. Dodací lhůty v Prodávajícím potvrzené objednávce jsou nezávazné a pouze orientační.
3.7. V případě prvních objednávek se expedice z důvodů prověření solventnosti může nepatrně prodloužit.
3.8. Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny Zboží, které slouží výlučně ke zvýšení kvality Zboží, a to i bez předchozího oznámení Kupujícímu.
3.9. Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů může dodané Zboží vykazovat ve srovnání s vyobrazením v katalogu nebo na našich webových stránkách drobné barevné odchylky.

4. Ceny
4.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené v Ceníku a ve Smlouvě jsou uváděny v českých korunách bez DPH a platí Ex works (EXW – Incoterms 2000). Ceny nezahrnují náklady na balení, přepravné, cla, poplatky za zpracování odpadu (recyklační poplatky) a případné pojištění. K cenám se připočítává DPH v aktuální zákonné sazbě.
4.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit svůj Ceník. Závaznou je pouze cena uvedená ve Smlouvě.
4.3. Ceny uvedené v Ceníku platí pouze při dodržení minimální hodnoty objednávky ve výši 1250 Kč.
4.4. Při hodnotě objednávky nad 6000 Kč netto (bez DPH) pro jedno odběrné místo, hradí náklady na přepravu Prodávající.

5. Platební podmínky
5.1. Nestanoví-li písemná Smlouva něco jiného, je Kupující povinen uhradit kupní cenu za Zboží ve lhůtě stanovené v jemu doručené Faktuře, nejpozději však vždy do 14 dní od dodání Zboží.
5.2. Započtení nebo zadržení plateb ze strany Kupujícího je možné jen tehdy, pokud nároky Kupujícího vůči společnosti TransPak CZ s.r.o. písemně potvrdíme nebo v případě pravomocného zjištění takové pohledávky Kupujícího vůči Prodávajícímu soudem.
5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny (případně její části) předem.
5.4. Kupující hradí cenu Zboží bankovním převodem na Účet prodávajícího na základě vystavené Faktury (daňového dokladu) Prodávajícího.
5.5. Pro případ prodlení s úhradou Faktury je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle toho je Prodávající dále oprávněn uplatňovat svá případná práva na náhradu škody vůči Kupujícímu.
5.6. V případě prodlení s úhradou Faktury trvajícím déle než 14 dní je Prodávající dále oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení dodaného Zboží.
5.7. V případě, že na Kupujícího bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stávají se všechny pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu splatné okamžikem zahájení insolvenčního řízení. Bylo-li ohledně Kupujícího zahájeno insolvenční řízení, náleží Prodávajícímu právo od Smlouvy odstoupit.
5.8. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit nezaplacené dodávky Zboží a požadovat zaplacení kupní ceny předem nebo poskytnutí dostatečné jistoty, pokud se mezi uzavřením Smlouvy a dodáním Zboží vyskytnou důvodné pochybnosti o solventnosti Kupujícího a/nebo dojde k prodlení s platbou splatných faktur.

6. Výhrada vlastnického práva
Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do doby úplného zaplacení kupní ceny za dodávku Zboží, včetně veškerých souvisejících nákladů (jako např. náklady na balení, přepravné, cla, poplatky za zpracování odpadu a případné pojištění apod.).

7. Právo na vrácení zboží
7.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu právo vrátit Zboží Prodávajícímu bez udání důvodu a to po dobu 14 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Kupující je povinen vrátit Zboží na své náklady nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a v originálním obalu (určující je datum odeslání). Nesplňuje-li vrácené Zboží tyto podmínky je Prodávající oprávněn vrácené Zboží odmítnout. Prodávající vrátí Kupujícímu jím uhrazenou kupní cenu a odečte své přiměření náklady s vrácením spojené.
7.2. Právo vrácení Zboží dle bodu 7.1 se nevztahuje na Zboží, které bylo individuálně upraveno dle specifikace Zákazníka. Právo na vrácení náleží v tomto případě Kupujícímu pouze tehdy, vykazovalo-li toto Zboží při předání takové vady, že je takové Zboží nebo výrobek pro Kupujícího nepoužitelný.

8. Odpovědnost za vady
8.1. Pro uplatnění nároků z vad platí zákonná promlčecí lhůta. Nároky vyplývající z vad výrobků náleží Kupujícímu pouze při závažné/podstatné vadě Zboží. Závažnost poškození posoudí na místě u Kupujícího pracovník Prodávajícího a rozhodne zpravidla na místě o uznání takové reklamace. V případě oprávněné reklamace ze strany Kupujícího dodá Prodávající Kupujícímu náhradní bezvadné Zboží.
8.2. Nedodá-li Prodávající za vadné Zboží bezvadné do 14 dní od doručení reklamace Kupujícího Prodávajícímu, má Kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy Kupujícím je ale v tomto případě přípustné pouze tehdy, upozorní-li Kupující Prodávajícího, že hodlá právo na odstoupení uplatnit a poskytne-li Prodávajícímu další přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo dodání náhradního bezvadného Zboží.
8.3. U skrytých vad Zboží je Kupující povinen oznámit písemně Prodávajícímu zjištění vady bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do 15 dnů od jejich zjištění, jinak odpovědnost Prodávajícího za vady zaniká.
8.4. Vady zboží, zjistitelné při předání zboží Kupujícímu, je Kupující povinen reklamovat písemně u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání Zboží, jinak odpovědnost Prodávajícího za vady zaniká.
8.5. V případě, že vada Zboží bude Prodávajícím uznána, musí Kupující příslušné Zboží na vlastní náklady zaslat bez zbytečného odkladu Prodávajícímu. Náklady na přepravu budou následně Kupujícímu uhrazeny.
8.6. Prodávající neodpovídá za vady Zboží způsobené nevhodným nebo nepřiměřeným užíváním Kupujícího.

9. Ochrana dat
9.1. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Prodávající užívá veškeré údaje získané od Kupujícího výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího, tedy především pro vyřízení objednávky Kupujícího. Kupující dále tímto souhlasí se zasíláním obchodních nabídek Prodávajícího a postoupení osobních údajů třetím subjektům, kteří budou jménem Prodávajícího zasílat takové obchodní nabídky Prodávajícího. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Kupující v takovém případě zašle svůj nesouhlas Prodávajícímu poštou, emailem nebo faxem.
9.2. Prodávající je dále oprávněn poskytnout osobní údaje o Kupujícím externím dopravcům, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení Zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s osobními údaji Kupujícího pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

10. Rozhodné právo
10.1. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že pro smluvní vztah platí výlučně české právo.
10.2. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že sídlem soudu příslušného pro veškeré spory ze Smlouvy je Praha.
10.3. Smluvní strany tímto vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (Vídeňská úmluva) uveřejněná sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.

11. Závěrečná ustanovení
11.1. V případě, že se některé z ustanovení těchto VOP stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení těchto VOP.
 

© Shopsystem CosmoShop by Zaunz Publishing GmbH XL V9.0.04