» Úvodní stránka

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti TransPak CZ s.r.o.
TransPak CZ s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní firma:
TransPak CZ s.r.o.
Sídlo: K Vypichu 503, 252 16 Nučice
Identifikační číslo:28191722
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 131789


1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti TransPak CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní či obdobné smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží z obchodního sortimentu prodávajícího či zboží individuálně nabídnutého na zvláštní požadavek zákazníka (dále jen „smlouva“ či „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou, která není spotřebitelem (dále jen „zákazník“nebo „kupující“).
1.2 Obchodní podmínky se tedy výslovně nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu, je spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, zejména ust. § 419 a souv. ust. obč. zákoníku a zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou svým obsahem nedílnou součástí smlouvy.
1.4 Obchodní podmínky může prodávající v rámci a v mezích jejich výslovných ustanovení jednostranně měnit či doplňovat.
1.5 Tyto obchodní podmínky mají vždy přednost před obchodními podmínkami kupujícího, jakož i před obsahem dokumentů kupujícího s obdobným účelem a obsahem (nákupní podmínky apod.). Práva a povinnosti smluvních stran neupravené v kupní smlouvě ani v těchto obchodních podmínkách se jinak řídí zákonem č. 89/2013 Sb. (občanský zákoník) a dalšími právními předpisy České republiky v platném znění.

2. Postup při uzavírání smlouvy

2.1. Samotná nabídka prodávajícího v jakékoli formě (katalog, údaji umístěnými na webových stránkách, telefonicky, ústně apod.) není závazná, je pouze prvotním podkladem pro jednání směřující k uzavření kupní smlouvy.
2.2. Kupní smlouva se uzavírá
2.2.1. vymíní-li si to výslovně kterákoli strana, osobně, a to v sídle prodávajícího, není-li stranami dohodnuto jiné místo,
2.2.2. distančním způsobem, a to korespondencí, zejména pak e-maily, kde si strany potvrdí obsah smlouvy formou objednávky kupujícího a jejím potvrzením e-mailem zaslaným prodávajícím, případně s využitím formulářů dostupných na webových stránkách prodávajícího (www.transpaksro.cz), kde kupující závazně objedná zboží jeho zadáním v aplikaci v sekci „Košík“
2.2.3. v případě individuálních požadavků zákazníka, včetně požadavků uplatněných vyplněním formuláře „Online Požadavek“ na webových stránkách, distančně či jiným zvlášť dohodnutým způsobem, kdy prodávající zašle kupujícímu na základě jeho individuálního požadavku svou nabídku, kupující zašle prodávajícímu objednávku zboží dle individuální nabídky a prodávající objednávku kupujícímu potvrdí; smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím anebo konkludentně (mlčky) okamžikem dodání zboží podle objednávky.

2.3. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou písemně i tehdy, je-li objednávka a potvrzení objednávky zasláno pomocí prostředků komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti stran (elektronicky, e-mailem apod.)
2.4. Smluvní strany si mohou před uzavřením kupní smlouvy elektronicky vzájemně vyžádat informace a podklady potřebné či vhodné k jejímu uzavření.
2.5. Elektronicky zasílané informace a podklady ve smyslu předchozího odstavce nelze v žádném případě považovat za právní jednání, za návrh smlouvy či jeho akceptaci, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
2.6. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí řádné objednávky zpravidla nejpozději do dvou týdnů.

3. Povaha údajů na webových stránkách, poptávací formuláře, souhlas s použitím komunikačních prostředků

3.1. Není-li dále uvedeno jinak, jsou údaje prodávajícího umístěné na webové stránce v zásadě informativního charakteru, prodávající tyto údaje průběžně aktualizuje a obnovuje, nicméně mohou nastat v důsledku prodlevy technických opatření a změn časově krátké odchylky a prodávající není údaji jakkoli vázán, a to i tehdy, pokud zákazník již odeslal poptávací formulář apod.. Práva a povinnosti stran vznikají až uzavřením kupní smlouvy postupem stanoveným shora.
3.2. Webové stránky obsahují informace o sortimentu zboží. Ceny zboží jsou uvedeny s údaji o dalších nutných poplatcích a nákladech (poštovné, přepravné, balné, cla, daně, recyklační poplatky apod.), které nese kupující. Ceny zobrazované na webových stránkách jsou nezávazné a orientační, závazně se ceny sjednávají ve smlouvě (čl. 4.5.). Tímto ustanovením není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít se zákazníkem smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové stránky obsahují také další důležité informace o předmětu a podmínkách obchodu.
3.4. Před odesláním poptávacího formuláře je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Prodávající neprodleně podle svých provozních možností potvrdí přijetí formuláře zákazníkovi na jím označenou adresu elektronické pošty (komunikace) a podle svých provozních možností se s ním co nejdříve spojí za účelem dojednání odchylek, náhradního plnění či domluvení dalšího postupu apod.
3.5. Zasláním poptávacího formuláře zákazníkovi nevzniká žádné právo, zejména mu nevzniká právo na rezervaci vybraného zboží ani přednostní právo na uzavření smlouvy apod.
3.6. Smluvní strany dálkovými prostředky buďto uzavřou kupní smlouvu, nebo dohodnou čas osobního jednání za účelem projednání podmínek a případného uzavření smlouvy, které se zpravidla koná v sídle prodávajícího, není-li dohodnuto jinak. Strany si vždy ihned oznámí dálkovým i prostředky jakékoli změny termínů, místa, předmětu i podmínek obchodu.


4. Cena a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním dle smlouvy uhradí zákazník prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet označený na faktuře, nebude-li zvlášť ujednáno něco jiného.
4.2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené v ceníku a ve smlouvě jsou uváděny v českých korunách bez DPH a platí Ex works (EXW – Incoterms 2010). Ceny nezahrnují náklady na balení, přepravné, cla, poplatky za zpracování odpadu (recyklační poplatky) a případné pojištění.
4.3. Pokud je termín dodání pozdější než čtyři měsíce od uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn jednostranně upravit cenu podle změněného cenového základu (např. suroviny, mzdy). Prodávající pak účtuje ceny platné v den dodání. Totéž platí pro objednávky bez dohody o ceně.
4.4. K cenám se připočítává DPH v aktuální zákonné sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.
4.5. Prodávající si vyhrazuje právo svůj ceník změnit. Závaznou je pouze cena uvedená ve smlouvě. Změní-li prodávající cenu objednaného zboží po obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit do 5(pěti) pracovních dnů po obdržení potvrzení objednávky od prodávajícího; pokud kupující od smlouvy neodstoupí v uvedené lhůtě, pak platí, že souhlasí s novou cenou a smlouva je uzavřena s cenou uvedenou v potvrzení objednávky.
4.6. Ceny uvedené v ceníku platí pouze při dodržení minimální hodnoty objednávky ve výši 2.500,- Kč netto (bez DPH).
4.7. Při hodnotě objednávky nad 6000 Kč netto (bez DPH) pro jedno odběrné místo v rámci ČR, hradí náklady na přepravu prodávající, není-li v kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak.
4.8. Prodávající může ihned po vzniku smlouvy vystavit zálohovou fakturu, kterou předá zákazníkovi anebo mu ji zašle na stejnou elektronickou adresu, ze které kupující odeslal objednávku či kterou uvedl do jím vyplněného formuláře či kterou prodávajícímu jinak sdělil; záloha je splatná do 10(deseti) dnů od odeslání zálohové faktury, jinak smluvní vztah nezaplacením zálohy ve lhůtě zaniká. Prodávající vyúčtuje cenu, případně (při složení zálohy) její doplatek, příslušnou fakturou při expedici zboží ze skladu či ihned poté. V případě bezhotovostní platby je cena splatná do 5(pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy, není-li na faktuře uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu je bez ohledu na způsob platby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího (s výjimkou platby v hotovosti do pokladny).
4.9. Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vedle toho je prodávající dále oprávněn uplatňovat svá případná práva na náhradu újmy. V případě prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 14 dní je prodávající dále oprávněn od smlouvy odstoupit požadovat vrácení dodaného zboží. V případě, že na kupujícího bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stávají se všechny pohledávky prodávajícího vůči němu splatnými okamžikem zahájení insolvenčního řízení. Bylo-li proti kupujícímu zahájeno insolvenční řízení, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
4.10. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit dodávky zboží, bude-li kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči němu, může požadovat zaplacení kupní ceny předem nebo poskytnutí dostatečné jistoty; obdobně to platí, pokud se v době mezi uzavřením smlouvy a dodáním zboží vyskytnou důvodné pochybnosti o platební schopnosti kupujícího.

5. Dodání zboží, dodací lhůta, povaha plnění, právo na vrácení zboží
5.1. Místem dodání (plnění) je v případě osobního odběru adresa skladu prodávajícího. V případě dodávek prostřednictvím pošty, kurýra či dopravce je místem dodání adresa uvedená kupujícím v jeho objednávce.
5.2. Prodávající expeduje kupujícím objednané zboží v termínu uvedeném v potvrzení objednávky, jinak podle svých provozních možností co nejdříve, přičemž dodržení termínu dodání je podmíněno splněním všech technických podmínek a včasnou a řádnou součinností kupujícího. Dodací lhůty uvedené prodávajícím v jeho potvrzení objednávky jsou nezávazné a pouze orientační, prodávající však vždy vyvine veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k jejich dodržení. Dojde-li k překročení termínu dodání z důvodu, za který odpovídá prodávající, kupující písemně stanoví přiměřenou dodatečnou dobu dodání, která činí minimálně 3 týdny. Pokud ani po uplynutí této dodatečné doby prodávající zboží nedodá, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy za podmínky, že předem písemně upozornil prodávajícího na odstoupení s výslovnou výzvou k dodání v poslední přiměřené lhůtě.
5.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí od prodávajícího, nebo jestliže je v rozporu se smlouvou nepřevezme řádně a včas okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat. V případě obstarání přepravy zboží pomocí smluvního přepravce přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem předání zboží tomuto smluvnímu přepravci. Kupující potvrdí převzetí zboží (dodání) svým podpisem na dodacím listu či obdobném dokladu.
5.4. Prodávající si vyhrazuje právo provádět přiměřené změny zboží, kterými nedochází k zásadní změně jeho kvality, a to i bez předchozího oznámení kupujícímu. Z výrobních a z reprodukčně-technických důvodů může dodané zboží vykazovat ve srovnání s vyobrazením v katalogu nebo na webových stránkách prodávajícího barevné odchylky. Na všechny údaje o kvalitě, barvě, množství, rozměrech a hmotnosti se vztahuje obvyklá obchodní tolerance. Odchylky v hmotnosti a počtech kusů jsou povoleny do 10% nad i pod předem dohodnuté množství, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě individuálního požadavku a individuální objednávky, resp. výroby zboží na zakázku jsou přípustné další odchylky v dodaném množství, které jsou k tomu závislé od objednaného množství. Fakturováno bude skutečně dodané množství.
5.5. Kupující je povinen přijmout i částečné plnění závazku, pokud částečné plnění neodporuje povaze závazku nebo hospodářskému účelu sledovanému kupujícím při uzavření smlouvy, jestliže tento účel je ve smlouvě vyjádřen nebo v době jejího uzavření prodávajícímu znám.
5.6. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do doby úplného zaplacení kupní ceny zboží, včetně veškerých souvisejících nákladů (jako např. náklady na balení, přepravné, cla, poplatky za zpracování odpadu a případné pojištění apod.) (tzv. výhrada vlastnictví).
5.7. Prodávající poskytuje kupujícímu právo vrátit zboží prodávajícímu bez udání důvodu do 14(čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy je prodávající předá kupujícímu při osobním odběru či je odešle na dodací adresu. Kupující je povinen vrátit zboží výhradně na své náklady, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a v originálním obalu (určující je datum odeslání). Prodávající při splnění podmínek předchozí věty zboží přijme zpět a vrátí kupujícímu neprodleně jím uhrazenou kupní cenu po odpočtu přiměřených nákladů s vrácením spojených; nesplňuje-li vrácené zboží tyto podmínky, je prodávající oprávněn vrácení zboží odmítnout. Právo na vrácení zboží podle tohoto bodu se nevztahuje na zboží, které bylo individuálně upraveno, vyrobeno či potištěno dle specifikace zákazníka, ledaže takto individuálně upravené, vyrobené či potištěné zboží vykazovalo-li při předání takové vady, že je pro kupujícího zjevně objektivně zcela nepoužitelné.
5.8. Náklady prodávajícího na návrhy, výkresy, tiskové štočky a raznice budou fakturovány s prvním dodáním, nebude-li v kupní smlouvě ujednáno jinak a zůstávají majetkem prodávajícího. Autorská práva na jím zhotovené návrhy a ostatní podobné dokumenty patří prodávajícímu. Práva na užívání lze převést za zvláštní odměnu.
5.9. Pokud nedojde k výměně opakovaně použitelných obalů (např. europalet) ihned po dodání, vyhrazuje si prodávající právo opakovaně použité obaly kupujícímu fakturovat.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se především řídí smlouvou a není-li smlouvou a ani těmito podmínkami upraveno v mezích zákona jinak, pak příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
6.2. Kupující je povinen zboží, jeho kvalitu a množství zkontrolovat ihned po dodání s náležitou péčí a případné zjištěné a kontrolou objektivně zjistitelné vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 8(osmi) dnů od dodání, jinak jeho nároky z vadného plnění zanikají a zboží se považuje za bezvadné.
6.3. Nároky vyplývající z vad zboží budou především řešeny dohodou. Nedojde-li k dohodě, pak s výjimkou nároku na přiměřenou slevu náleží kupujícímu nároky pouze při závažné/podstatné vadě. Oprávněnost reklamace posoudí prodávající bez zbytečného odkladu. V případě oprávněné reklamace prodávající podle své jednostranné volby kupujícímu poskytne přiměřenou slevu nebo dodá náhradní zboží bez vad; své rozhodnutí o posouzení a způsobu vyřízení reklamace prodávající oznámí kupujícímu bez zbytečného odkladu po posouzení. Nedodá-li pak prodávající v rozporu se svým oznámením bezvadné náhradní zboží v přiměřené lhůtě, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy však má kupující jen a pouze v tomto případě, že kupující písemně upozornil prodávajícího, že hodlá právo na odstoupení uplatnit a poskytne-li prodávajícímu další přiměřenou lhůtu pro odstranění vady nebo dodání náhradního zboží bez vad.
6.4. Skryté vady zboží, které kupující nemohl ani při vynaložení náležité péče zjistit včasnou kontrolou ihned po dodání zboží, je kupující povinen oznámit písemně prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5(pěti) dnů poté, kdy je zjistil či mohl zjistit, jinak jeho nároky z vadného plnění zanikají.
6.5. V případě, že prodávající vadu zboží uzná, zašle kupující příslušné zboží na vlastní náklady bez zbytečného odkladu prodávajícímu; účelně vynaložené nutné náklady na přepravu prodávající kupujícímu nahradí ihned proti vyúčtování.
6.6. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným užíváním.
6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla uvedené shora v čl. 1, případně při změně sídla na adrese zapsané jako sídlo prodávajícího ve veřejném rejstříku.
6.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího z vadného plnění může upravit jím vydaný reklamační řád, který bude umístěn na webových stránkách.
6.9. Pro uplatnění nároků z vadného plnění a z odpovědnosti prodávajícího za škodu platí v souladu s ust. § 630 obč. zákoníku ujednaná (smluvní) promlčecí lhůta 1(jeden) rok. Zákona stanoví, kdy se k ujednání o kratší lhůtě nepřihlíží.


7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zákazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7.2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování, je však vázán zákonem a jedná v obchodním styku poctivě. Zákazník je rovněž povinen jednat poctivě a v souladu s dobrými mravy.
7.3. Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@transpaksro.cz, na kterou zákazník svou stížnost adresuje. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka specifikovanou shora.
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.5. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována dle platné právní úpravy, osobní údaje mohou být použity jen v souladu s právními předpisy, zejm. zákonem č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a jejich zpracování podléhá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a řídí se též zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídlo, místo podnikání, rodné číslo, IČO, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a jiné elektronické údaje (vč. tzv. cookies), telefonní číslo, popř. další doplňující informace jako dodací adresa, číslo bytu, podlaží bytu apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely řádného plnění práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a smluvním zástupcům a poradcům prodávající nepředá osobní údaje bez předchozího souhlasu zákazníka třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou právním předpisem. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení či požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7.6. Zákazník výslovně pro účely styku s prodávajícím souhlasí s použitím komunikačních prostředků a svých údajů zjistitelných na dálku při poskytování informací, přípravě smluvní dokumentace a případně při fakturaci a vyúčtování ceny. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

8. Doručování
8.1 Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu, kterou podávajícímu jakkoli uvedl či z níž s prodávajícím komunikoval; v tom případě se považuje dokument za řádně doručený do vlastních rukou.

9 Rozhodné právo, řešení sporů, místní příslušnost soudu

9.1 Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že pro smluvní vztah platí výlučně české právo.
9.2 Smluvní strany se dále podle ust. § 89a o.s.ř. dohodly, že pro rozhodování veškerých sporů je v prvém stupni místně příslušným soud se sídlem v Praze.
9.3 Smluvní strany tímto vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (Vídeňská úmluva) uveřejněná sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb.
9.4 Předpokladem uplatnění práva zákazníka na soudní řešení sporu je předchozí neúspěšné přímé jednání s prodávajícím. Strany jsou povinny před uplatněním nároku u soudu učinit pokus o dosažení mimosoudního urovnání, podání k soudu (žaloba, návrh na platební rozkaz) učiní terpen tehdy, nepodaří-li se v rozumné době dosáhnout dohody.

10 Závěrečná ustanovení, změny obchodních podmínek

10.1 Prodávající je oprávněn jednostranně měnit obchodní podmínky ohledně kontaktních údajů, údajů o použití dálkových komunikačních prostředků, distančním uzavírání smluv, o cenách, platebních a dodacích podmínkách a o hrazení nákladů na přepravu zboží.
10.2 Změna obchodních podmínek je vůči kupujícímu účinná od okamžiku jejího oznámení kupujícímu, ledaže je v ní výslovně stanovena účinnost pozdější. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá kupujícímu po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotknutá platnost ustanovení ostatních.
10.4 V případě zásahu vyšší moci se závazky prodávajícího odpovídajícím způsobem mění, zejména doby plnění neběží, dokud trvá vyšší moc.
10.5 Dojde-li k podstatné změně okolností oproti stavu existujícímu v době uzavření smlouvy, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Za podstatné změny okolností se považuje zejména nedostatek energie nebo surovin, nepokoje, války, vznik nepředpokládaných průmyslových sporů, změny právních předpisů a úředních nařízení, podstatné porušení dopravy či prodávajícím nezaviněné omezení či narušení podnikového provozu, zejména pokud subdodavatelé nedodávají prodávajícímu z výše uvedených důvodů včas a řádně.
10.6 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není pro jiného přístupná.
10.7 Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování se shodují s údaji článku 1, pro telefonický kontakt platí telefonní číslo 311 600 611, pro komunikaci e-mailem platí adresa info@transpaksro.cz, není-li shora uvedena adresa jiná (stížnosti).
10.8 Tyto obchodní podmínky platí od 1.10.2022.


V Nučicích dne 1.10.2022


TransPak CZ s.r.o.
 

© Shopsystem CosmoShop by Zaunz Publishing GmbH XL V9.0.04